Amicitia, Kancelaria Prawna

PRAWO GOSPODARCZE
I CYWILNE

  • Sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa cywilnego i handlowego.
  • Zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi i gospodarczymi, sporządzanie pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych (zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna).
  • Zakładanie i rejestrację działalności gospodarczej, w tym spółek handlowych i innych przedsiębiorców: spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń.
  • Bieżąca obsługa spółek: sporządzanie regulaminów władz spółki oraz innych aktów prawa wewnątrz korporacyjnego, zmiany umowy spółki, obniżanie i podwyższanie kapitału zakładowego, obsługa organów spółki, zmiany składu organów spółki.
  • Przygotowywanie i prowadzenie procedur: łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji spółek handlowych.